Integriteit

Dance4Life is onderdeel van Rutgers. Bij Rutgers hechten we veel waarde aan ethisch en integer gedrag binnen onze organisatie. We geloven dat een integere cultuur van groot belang is voor het slagen van onze missie: het bevorderen van seksuele gezondheid en rechten wereldwijd.

Om dit te realiseren hebben we in 2022 een integriteitskader opgesteld voor mensen die voor en met ons werken. Dit kader helpt om op een ethische en verantwoorde manier te handelen in hun werkzaamheden. Het kader omvat onze kernwaarden, gedragscode, procedures en richtlijnen die ervoor zorgen dat we ons werk op een transparante, betrouwbare en professionele manier uitvoeren.

Kernwaarden

Rutgers kernwaarden staan centraal in het werk van de organisatie. Ze vormen het uitgangspunt voor alle activiteiten van Rutgers. Met ons gedrag willen we deze waarden weerspiegelen, met name de overkoepelende waarde ‘rechtvaardig’. Dit betekent dat we recht doen aan de mensen en organisaties voor en met wie we werken.

Het raamwerk integriteit bestaat uit:

Gedragscode

We verwachten van mensen die voor en met ons werken, dat ze onze waarden delen. Deze waarden zijn dan ook de basis van onze gedragscode. De gedragscode is onderdeel van het integriteitskader en ontwikkeld om ongewenst gedrag te voorkomen. De gedragscode is bedoeld voor iedereen die voor of met Rutgers werkt en dient door medewerkers en partnerorganisaties ondertekend te worden.

Meldsysteem

Rutgers hanteert een meldsysteem voor alle type meldingen. De meldingen die wij ontvangen nemen we zorgvuldig in behandeling.Een melding kan gaan over een van de volgende terreinen:

  • Interpersoonlijke schendingen
  • Financiële schendingen
  • Machtsmisbruik

In onze meldregeling en meldprocedure leggen we verder uit waar en hoe je (mogelijke) integriteitsschendingen veilig kunt melden en welke stappen wij ondernemen als organisatie indien wij een melding ontvangen.

Melding maken

Heb je een (mogelijk) vermoeden van een misstand? Meld dit dan bij ons zodat we actie kunnen ondernemen en ervan kunnen leren. Het doen van een melding is moedig. Als je ongewenst gedrag meemaakt of ziet kan dat een behoorlijke impact hebben. We willen dat je dit dan eenvoudig en veilig kunt melden. Dit kan via een van onze meldkanalen:

Het anonieme meldpunt wordt verzorgd door onze onafhankelijk partner WhistleB, om de anonimiteit te waarborgen.

Extern vertrouwenspersoon

Heb je hulp nodig of twijfel je over het doen van een melding? Voor support en advies kun je terecht bij ons onafhankelijke vertrouwenspersoon Paola Crone:

p.crone@gimd.nl
+316 3935 3501
+3188 8008 500

Zero-tolerance for inaction

Rutgers hanteert een zero-tolerance voor niet handelen beleid. Dat betekent dat we geen enkele vorm van wangedrag, misbruik, fraude of corruptie negeren en alle meldingen zorgvuldig opvolgen.

Integriteitsdocumenten

Rutgers kent een aanpak met één integriteitsbeleid, één gedragscode, één preventieve aanpak, één meldprocedure voor machtsmisbruik, financiële schendingen en interpersoonlijke schendingen. Het integriteitsbeleid wordt onderhouden door een integriteitscommissie, bestaande uit medewerkers die verschillende perspectieven en expertise op integriteit inbrengen.
Vind hier onze:

Integriteit is altijd in ontwikkeling. De integriteitsdocumenten worden daarom ook regelmatig herzien en aangepast waar nodig. Rutgers is  Partos 9001:2015 versie 2018 gecertificeerd en wordt jaarlijks getoetst op de uitvoering van het integriteitsbeleid.

Vragen?

Heb je nog vragen over ons integriteitskader of bijhorende documenten? Neem contact op met onze integriteitsfunctionaris via integrity@rutgers.nl